Logotype

Stor fågelstudie bakom planeringen av Aurora

När det ska byggas en ny vindpark är hänsyn till fågellivet centralt. Därför har OX2 inför planeringen av den nya vindparken Aurora genomfört en av de mest omfattande fågelinventeringarna i Östersjön. 

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader. Aurora blir Sveriges största havsbaserade vindpark.Vindkraftverken kommer att placeras i havet ungefär 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. När de upp till 370 verken är i drift beräknas de årligen generera lika mycket el som används i fem miljoner svenska hem. El som både kan användas för fastigheter och näringsliv, men också för att industrier och transportsektorn ska komma ifrån sitt beroende av fossila bränslen.

Minsta möjliga påverkan

Placeringen av Aurora i Östersjön är ingen slump. Med en gedigen lokaliseringsutredning har OX2 studerat allt från vindar och bottenförhållanden till befintliga forskningsdata på havsområdets arter och natur.

– En del platser som vi tittat på har varit olämpliga ur fågelperspektiv, andra platser är mindre lämpliga då de skulle kunna störa tumlarna. Samtidigt måste vissa grundförutsättningar finnas på plats, som att det blåser tillräckligt mycket, säger Gabriella Ludvigsson projektledare för Aurora.

Vid Aurora är medelvinden 9,5 meter i sekunden. Området består av öppet hav med syrefattiga bottnar och begränsad förekomst av marint liv.

– Placeringen är en sammanvägning av ett stort antal faktorer. Vi vill åstadkomma den bästa möjliga energiproduktionen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Unik studie av fågellivet

Eftersom det finns ett stort antal fågelarter i Östersjön har OX2 genomfört en av de största fågelinventeringarna någonsin i området. I tre års tid har externa fågelexperter och miljökonsulter studerat runt 200 arter, framför allt alfågel, alkor, migrerande sjöfågel och nattmigrerande småfåglar. Undersökningarna har skett med båt, flyg och radar, och under olika säsonger, för att få en heltäckande bild av läget.

– Det unika med den här studien är att den är så omfattande. Ofta väljer man att studera en specifik art eller frågeställning. Här har målet i stället varit ett så brett och gediget underlag som möjligt, som både håller för miljöprövningarna och kan ge OX2 och myndigheter rätt rekommendationer för skyddsåtgärder, säger Richard Ottvall, fågelexpert och forskare som ansvarat för studierna.

Med alkor i fokus

Omkring Gotland och Karlsöarna finns betydelsefulla områden för alkor som tordmule, sillgrissla och tobisgrissla, och det har varit ett viktigt fokus för utredningarna.

– Vi har sett att det finns alkor på Aurora, men i en begränsad omfattning. Vi bedömer att den största risken med vindparken för arterna är undanträngning, det vill säga att de inte vill vara lika ofta i området efter att vindparken byggts, men om det händer är vår bedömning att det finns tillräckligt med havsområden som har liknande egenskaper i närheten, säger Richard Ottvall.

Driftreglering när fåglarna flyttar

En annan risk för fåglar är kollisioner med vindkraftverken. En ny studie som Vattenfall gjort i Nordsjön visar dock att sjöfåglar är bra på att undvika rotorbladen till havs. Under två års kameraövervakning registrerades ingen fågelkollision.

– Slutsatsen från våra studier är att det är en omfattande fågelmigration över Östersjön, men att de huvudsakliga migrationsstråken inte överlappar med Aurora. För att ändå minska riskerna för kollision har vi rekommenderat OX2 att driftreglera under vår och höst, säger Richard Ottvall.

Driftregleringen är ett av förslagen på villkor i tillståndsansökningen för Aurora. Efter att vindparken är byggd planerar OX2 att fortsätta inventeringen i minst tre år för att följa upp fåglar som passerar Aurora.

– Naturvårdsverket gör samma bedömning och menar att med skyddsåtgärder kommer Aurora inte att äventyra bevarandestatus för migrerande fåglar. Och genom fortsatta studier efter att Aurora är byggd ser vi om det behövs ytterligare anpassningar av driftregleringen, säger Gabriella Ludvigsson.

Läs Naturvårdsverkets yttrande till Länsstyrelse Gotland