Logotype

Havsbaserad vindkraft

Aurora

Östersjön, mellan Öland och Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Produktion
24 TWh

Om projekt­et

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att Europas beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

En vindpark som gör skillnad

Aurora i Östersjön är OX2:s största vindparksprojekt­ hittills. Vindkraftverken kommer att stå ute till havs, ungefär 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. När vindparkens 370 verk är i drift genererar de upp till 24 terawattimmar. Det är lika mycket el som används i 5 miljoner svenska hem på ett år.

Innan byggstart är det många bitar som måste falla på plats. Under 2022 lämnade OX2 in tre tillståndsansökningar. Just nu prövas dessa ansökningar av länsstyrelsen och regeringen, samtidigt som olika myndigheter och intresseorganisationer har chansen att komma in med synpunkter.

Läs om vad som händer just nu i projekt­et längre ner på sidan.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Antal turbiner
upp till 370 stycken
Höjd
370 meter
Produktion
24 TWh

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

I samspel med naturen

OX2:s mål är att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­­en. OX2 har tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­­ets tidigaste fas genomfördes en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. En avgörande faktor till varför projekt­­området för Aurora sågs som intressant var de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är mycket begränsat.

Fåglar, tumlare och andra viktiga naturvärden i Östersjön

För att kunna göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning har OX2 genomfört ett stort antal undersökningar av naturvärden i området. Till vår hjälp har vi anlitat externa specialister och miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har låtit utföra ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fiskar, växter- och djur som lever på havsbotten samt av bottenförhållanden med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och har gjorts under en treårsperiod för att säkra så tillförlitliga data som möjligt. Läs mer om undersökningen  

Det inventeringsunderlag som har tagits fram ligger till grund för att kunna beskriva, och minimera, den påverkan som vindparken kan få på djurlivet i området. Särskilt avseende migrerande fåglar har studierna inneburit ny kunskap inom områden där det tidigare funnits begränsat med data för denna del av Östersjön. Undersökningarna visar bland annat att de huvudsakliga migrationsstråken över Östersjön överlappar endast i liten utsträckning med projekt­området för Aurora. För att minimera kollisionsrisken med vindkraftverken har OX2 åtagit sig att installera teknik för att kunna driftreglera vindkraftverken.

Vad gäller tumlare så är det främst undersöknings- eller anläggningsarbeten som kan ge negativ påverkan. Experter har därför beskrivit hur området används och vilka åtgärder som föreslås för att minimera påverkan. Detta har resulterat i att inga undersöknings- eller anläggningsarbeten får utföras i vissa områden under vissa tider på året.

Som en del av OX2s mål om biologisk mångfald kommer vi även avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Vad händer nu i projekt­­et?

Under 2022 lämnades ansökan om Natura 2000-tillstånd in till länsstyrelsen Gotland och ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen lämnades in till regeringen. Under 2023 har ansökningarna varit på remiss så att intressenter, myndigheter och organisationer fått tillfälle att yttra sig. Arbete pågår nu med att gå igenom synpunkter och se över om ansökningarna behöver kompletteras. Arbetet med nätanslutning pågår parallellt och mer information kommer att finnas här inför att samrådet med berörda parter påbörjas.

Mer information

Ansökningarna samt miljökonsekvensbeskrivningarna för Natura 2000 och SEZ hittar du under fliken Dokument längre upp på sidan. Där finner du även kompletteringar som OX2 gjort och lämnat in under 2023.

Visualiseringar

Högupplösta foto- och animerade videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
aurora@ox2.com

Projekt­kontakter för Aurora

Projekt­ledare
Gabriella Ludvigsson

+46734122806