Logotype

Havsbaserad vindkraft

Aurora

Östersjön, mellan Öland och Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Driftstart
2030
Produktion
24 TWh
Kapacitet
5,5 GW

Om projektet

Aurora - en vindpark som gör skillnad

Sverige har med sin långa kust och goda vindförhållanden gynnsamma förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Aurora i Östersjön är OX2:s största vindparksprojekt­ hittills. Vindkraftverken planeras att stå ute till havs, ungefär 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. När vindparkens 370 verk är i drift genererar de upp till 24 terawattimmar. Det är lika mycket el som används i 5 miljoner svenska hem på ett år. El som både kan användas för fastigheter och näringsliv, men också för att industrier och transportsektorn ska komma ifrån sitt beroende av fossila bränslen.

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Aurora tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion.

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2022 lämnades ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindparken in till länsstyrelsen Gotland. Samtidigt lämnades en ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen in till regeringen. Under 2023 har ansökningarna varit på remiss så att intressenter, myndigheter och organisationer fått tillfälle att yttra sig. Arbete pågår nu med att gå igenom synpunkter och bemöta dessa innan myndigheter och Sveriges regering ska kunna fatta beslut.

Parallellt med tillståndsprocessen för vindkraftsparken pågår arbetet för att säkra anslutning av vindparken till det svenska elnätet. Givet projektets storlek kommer parken att anslutas till flera punkter på befintligt elnät och därmed ha möjlighet att bidra med en betydande mängd elproduktion i södra Sverige. Svenska Kraftnät kom den 13 oktober ut med en ny publikation och har pekat på att stamnätet kan ta emot upp emot 1600 MW i Vackamo i Emmaboda kommun, Kalmar län. För att säkerställa att elen från Aurora ska komma Sverige till gagn så snart som möjligt påbörjar OX2 nu tillståndsprocessen för första anslutningsledningen.

Som nämnts ovan kommer parken att anslutas till flera anslutningspunkter. Bland annat förs dialoger med aktörer på Gotland för att se hur Aurora kan möta deras behov för att komma ifrån sitt fossilberoende. Elen från Aurora kan till exempel användas för att producera vätgas för att driva färjetrafik eller ersätta fossila produkter i industrin.

Avgränsningssamråd

OX2 genomförde under november 2023 till januari 2024 ett avgränsningssamråd som omfattade den kompletta sträckningen från vindpark Aurora in till anslutningspunkten söder om Vackamo. Med anledning av de yttranden som inkom inom ramen för samrådet samt fördjupade kunskaper om området har stråkalternativen kring Ärngisslahyltan justerats.

OX2 bjuder härmed in till ett kompletterande avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–31 §§ miljöbalken. De justerade stråkalternativen som utreds framgår av samrådsunderlaget som finns att läsa under fliken »Dokument« och i en digital karta. Samrådsunderlaget kan även skickas via epost. Beställs via aurora.grid@ox2.com

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta aurora.grid@ox2.com eller Lina Nyberg på tel. +46 70-559 01 71.

Skriftliga synpunkter på de två föreslagna stråkjusteringarna lämnas via epost, senast den 2024-05-12 till e-post aurora.grid@ox2.com eller adress: OX2 Lina Nyberg, Östra Hamngatan 17 (Regushuset), 411 10 Göteborg.

Digital karta för kompletterande samråd

För det kompletterande samrådet finns en digital karta. Här finns möjligheten att zooma in och se fastighetsgränserna som tänds upp i inzoomat läge.

Till digitala kartan

Mer information

Ansökningarna samt miljökonsekvensbeskrivningarna för Natura 2000 och SEZ, samt samrådsunderlaget för nätanslutningen hittar du under fliken Dokument precis nedanför detta stycke. Där finner du även kompletteringar som OX2 gjort och lämnat in under 2023.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Antal turbiner
upp till 370 stycken
Höjd
370 meter
Driftstart
2030
Produktion
24 TWh
Kapacitet
5,5 GW
Prisområde
SE4
Ägare
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att Europas beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

I samspel med naturen

OX2:s mål är att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 har tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­ets tidigaste fas genomfördes en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. En avgörande faktor till varför projekt­området för Aurora sågs som intressant var de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är mycket begränsat.

OX2 tecknar avsiktsförklaring för storskalig odling av musslor vid vindpark utanför Gotland och Öland

Fåglar, tumlare och andra viktiga naturvärden i Östersjön

För att kunna göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning har OX2 genomfört ett stort antal undersökningar av naturvärden i området. Till vår hjälp har vi anlitat externa specialister och miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har låtit utföra ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fiskar, växter- och djur som lever på havsbotten samt av bottenförhållanden med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och har gjorts under en treårsperiod för att säkra så tillförlitliga data som möjligt.

Läs mer om undersökningen  

Det inventeringsunderlag som har tagits fram ligger till grund för att kunna beskriva, och minimera, den påverkan som vindparken kan få på djurlivet i området. Särskilt avseende migrerande fåglar har studierna inneburit ny kunskap inom områden där det tidigare funnits begränsat med data för denna del av Östersjön. Undersökningarna visar bland annat att de huvudsakliga migrationsstråken över Östersjön överlappar endast i liten utsträckning med projektområdet för Aurora. För att minimera kollisionsrisken med vindkraftverken har OX2 åtagit sig att installera teknik för att kunna driftreglera vindkraftverken.

Vad gäller tumlare så är det främst undersöknings- eller anläggningsarbeten som kan ge negativ påverkan. Experter har därför beskrivit hur området används och vilka åtgärder som föreslås för att minimera påverkan. Detta har resulterat i att inga undersöknings- eller anläggningsarbeten får utföras i vissa områden under vissa tider på året.

Som en del av OX2s mål om biologisk mångfald kommer vi även avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Visualiseringar

Högupplösta foto- och animerade videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
aurora@ox2.com

Projektkontakter för Aurora

Projektledare
Lise Toll

+46 76 109 59 33
lise.toll@​ox2.com

Projektledare nätanslutning
Lina Nyberg

+46 70 559 01 71
lina.nyberg@​ox2.com