Aurora

Östersjön, mellan Öland och Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Produktion
24 TWh

Om projektet

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Aurora efter morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin. Avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer. Vindparken förväntas kunna generera ca 24 TWh, vilket motsvarar elanvändningen hos cirka fem miljoner hushåll. Genom Aurora kan vi minska utsläppen av koldioxid med över 14 miljoner ton per år, vilket kan jämföras med Sveriges totala utsläpp 2021 på cirka 48 miljoner ton. Projekt inom svensk ekonomisk zon behöver flertalet tillstånd för att realiseras. Fortsätt ner på sidan för att ta del av mer information om projektet.

Vad händer nu i projektet?

Under 2022 har tre tillståndsansökningar lämnats in för vindparken. Dessa är ansökan om Natura 2000-tillstånd till Länsstyrelsen Gotland, ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen (båda de senare till regeringen). Dessa ansökningar prövas nu hos respektive instans. Arbetet med nätanslutning av vindparken pågår och mer information kommer att finnas här inför att samrådet med berörda parter påbörjas.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Antal turbiner
<370
Produktion
24 TWh

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Som del i denna strategi har OX2 initierat ett samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Burgsviken Utveckling AB (BUAB) på Gotland och Ecogain gällande utredning av vindpark Auroras förutsättningar av syresättning av bottenvatten i Östersjön. Ett annat led i strategin för att stärka den biologiska mångfalden är att OX2 föreslagit i sina ansökningar att avsätta ett belopp som ska användas för att vidta och främja olika åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden. För vindpark Auroras del föreslår OX2 ett villkor om att bolaget ska avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
aurora@ox2.com

Projektkontakter för Aurora

Projektledare
Gabriella Ludvigsson

+46734122806