Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Aurora

Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland, Sweden

Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Production
24 TWh

About the project

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Number of turbines
upp till 370 stycken
Height
370 meter
Production
24 TWh

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

I samspel med naturen

OX2:s mål är att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 har tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­ets tidigaste fas genomfördes en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. En avgörande faktor till varför projekt­området för Aurora sågs som intressant var de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är mycket begränsat.

Fåglar, tumlare och andra viktiga naturvärden i Östersjön

För att kunna göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning har OX2 genomfört ett stort antal undersökningar av naturvärden i området. Till vår hjälp har vi anlitat externa specialister och miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har låtit utföra ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fiskar, växter- och djur som lever på havsbotten samt av bottenförhållanden med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och har gjorts under en treårsperiod för att säkra så tillförlitliga data som möjligt. Läs mer om undersökningen  

Det inventeringsunderlag som har tagits fram ligger till grund för att kunna beskriva, och minimera, den påverkan som vindparken kan få på djurlivet i området. Särskilt avseende migrerande fåglar har studierna inneburit ny kunskap inom områden där det tidigare funnits begränsat med data för denna del av Östersjön. Undersökningarna visar bland annat att de huvudsakliga migrationsstråken över Östersjön överlappar endast i liten utsträckning med projektområdet för Aurora. För att minimera kollisionsrisken med vindkraftverken har OX2 åtagit sig att installera teknik för att kunna driftreglera vindkraftverken.

Vad gäller tumlare så är det främst undersöknings- eller anläggningsarbeten som kan ge negativ påverkan. Experter har därför beskrivit hur området används och vilka åtgärder som föreslås för att minimera påverkan. Detta har resulterat i att inga undersöknings- eller anläggningsarbeten får utföras i vissa områden under vissa tider på året.

Som en del av OX2s mål om biologisk mångfald kommer vi även avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2022 lämnades ansökan om Natura 2000-tillstånd in till länsstyrelsen Gotland och ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen lämnades in till regeringen. Under 2023 har ansökningarna varit på remiss så att intressenter, myndigheter och organisationer fått tillfälle att yttra sig. Arbete pågår nu med att gå igenom synpunkter och se över om ansökningarna behöver kompletteras. Arbetet med nätanslutning pågår parallellt och mer information kommer att finnas här inför att samrådet med berörda parter påbörjas.

Mer information

Ansökningarna samt miljökonsekvensbeskrivningarna för Natura 2000 och SEZ hittar du under fliken Dokument längre upp på sidan. Där finner du även kompletteringar som OX2 gjort och lämnat in under 2023.

Visualiseringar

Högupplösta foto- och animerade videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
aurora@ox2.com

Project contacts for Aurora

Project manager
Gabriella Ludvigsson

+46734122806