Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Aurora

Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland, Sweden

Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Production
24 TWh

About the project

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Number of turbines
<370
Production
24 TWh

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft och biologisk mångfald

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projektets tidigaste fas pågick en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. Projektområdet valdes på grund av de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är begränsat. 

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har OX2 därefter haft ett stort fokus på att utföra ett omfattande utredningsarbete av naturvärden. Till vår hjälp har vi anlitat bland de främsta specialisterna i landet och välrenommerade miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har utfört ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av olika slag av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fisk, bentiska livsmiljöer, bottenförhållandena med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och pågår fortfarande för att dataserier över tre år ska inhämtas. 

I den miljötillståndsansökan för Aurora som lämnades in under 2022 har OX2 föreslagit ett stort antal omfattande skyddsåtgärder för att ytterligare säkerställa att påverkan på den biologiska mångfalden minimeras. Som exempel kan nämnas driftreglering av vindkraftverken för att minimera kollisionsrisken, tidsrestriktioner när inga arbeten får utföras för att ej störa tumlare under deras känsligare perioder på året och mycket mer därtill. OX2 föreslår även ett villkor om att bolaget ska avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Ansökningshandlingar

Ansökningarna samt MKB för Natura 2000 och SEZ hittar du under fliken Dokument längre upp på sidan.

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
aurora@ox2.com

Project contacts for Aurora

Project manager
Gabriella Ludvigsson

+46734122806