Logotype

Landbaserad vindkraft

Maaselkä

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Produktion
150 GWh

Om projekt­et

Maaselkä vindkraftsprojekt­ finns i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projekt­et omfattar högst sju vindkraftverk. Planen är att vindparken ansluts till Fingrids elnät. Det finns flera möjliga anslutningspunkter i närheten av vindparken.

Utvecklingsansvaret för projekt­et överfördes till OX2 i slutet av 2020. Tornator, som också är en betydande markägare i regionen, har ansvarat för projekt­ets tidigare utvecklingsskeden.

Planeringen av projekt­et inleddes ursprungligen 2015, då man utöver Maaselkä även tittade på Hepoharju-området. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojekt­et Maaselkä och Hepoharju genomfördes 2015–2016. Vid MKB har man undersökt fyra projekt­alternativ mellan 0 och 39 kraftverkshelheter. Kontaktmyndigheten gav ett utlåtande om MKB-beskrivningen 1.3.2017. MKB-materialet finns tillgängligt (på finska) här.

Senare övergavs Hepoharju-området och endast Maaselkä utvecklades fram till planutkastet. Kommunfullmäktige i Utajärvi godkände delgeneralplanen för Maaselkä 19.11.2020. HFD förkastade delgeneralplanen 3.7.2023. Enligt HFD:s avgörande bör också de senaste förändringarna i vargarnas förekomst i området beaktas med tilläggsutredningar innan generalplanen godkänns. HFD:s avgörande tar alltså inte ställning till konsekvenserna för vargar eller till om vindkraftsprojekt­et är genomförbart med beaktande av konsekvenserna.

Vad händer härnäst?

En delgeneralplan för vindkraftsprojekt­et kommer att utarbetas. Som utgångsmaterial för delgeneralplanen används det tidigare utarbetade delgeneralplanmaterialet jämte utredningar och konsekvensbedömningar. Utredningarna kompletteras i samband med arbetet med delgeneralplanen. Målet är att ett utkast till plan ska vara klart i början av 2025. Utgångspunkten för delgeneralplanen är att projekt­planen i huvudsak förblir densamma som i den upphävda delgeneralplanen.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
7
Höjd
255 m
Produktion
150 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Maaselkä

Projekt­ledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com