Pleione

Östersjön, utanför Gotlands kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Gotlands kust
Produktion
17,5 TWh

Om projektet

OX2 AB planerar en etablering av en energipark som omfattar en vindpark och vätgasproduktion i Sveriges ekonomiska zon cirka 30 km utanför Gotlands östra kust i Egentliga Östersjön.

Fullt utbyggd väntas energiparken ha en installerad effekt om cirka 3,9 GW och producera cirka 17,5 TWh förnybar energi per år vilket motsvarar den årliga energianvändningen för omkring 3,5 miljoner svenska hushåll. Den planerade elproduktionen skulle vidare möjliggöra för vätgasproduktion om cirka 400 000 ton per år.

Vad händer nu?

Pleione kommer samråda med myndigheter och allmänheten under våren 2023. Där de bjuds in för att lämna sina synpunkter och ställa frågor. Efter samrådet kommer tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. Samrådsmöten planeras att hållas, både i Visby och på östra Gotland. Mer information kommer inom kort.

Inbjudan till samråd

OX2 bjuder in till samråd för etablering och drift av planerad energipark. Planerad etablering behöver således tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL), vilka prövas av regeringen. Då energiparken också kommer innefatta anläggningar med vätgasproduktion ute till havs kommer också samrådet omfatta de krav på att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten som uppställs enligt Sevesolagstiftningen.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, föra dialog och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Samrådet avser 120 -256 stycken vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på vardera maximalt 420 meter. Pleione förväntas kunna generera cirka 17,5 TWh, vilket motsvarar elanvändningen hos cirka 3,5 miljoner hushåll. Den planerade elproduktionen skulle möjliggöra vätgasproduktion om cirka 400 000 ton årligen.

Samråd kommer hållas med berörda myndigheter. Samråd med allmänheten kommer att hållas på Gotland med Öppet hus, vilket innebär att alla är välkommen när det passar och vi finns på plats för att svara på frågor, ge information och ta emot synpunkter. Mer information om var och när kommer inom kort. Under fliken Dokument nedan finns samrådssunderlaget och längre ner på  sidan kan du ta del av visualiseringar och synbarhetsanalyser för energiparken.

Vill du ha papperskopia på samrådsunderlaget via post, kontakta pleione@ox2.com.

Lämna dina synpunkter på e-post till pleione@ox2.com eller via post till OX2, Pleione, Box 2299, 103 17 Stockholm. Vi vill ha dina synpunkter senast 31 mars 2023.

Läs i media om arbetet kring projektet Pleione

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Gotlands kust
Antal turbiner
120–256
Produktion
17,5 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
pleione@ox2.com

Projektkontakter för Pleione

Projektledare
Elina Cuéllar

+46 70 – 224 34 67