Logotype
Logotype

Bolagsstyrning

Genom god bolagsstyrning – med effektiv organisatorisk struktur, effektiv intern kontroll och sund riskhantering – kan OX2:s driva sin verksamhet mot uppsatta mål och i enlighet med företagets principer.

Bolagsstyrning på OX2

God bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroendet och se till att OX2 förvaltas på ett ansvarsfullt, effektivt och hållbart sätt för alla våra intressenter, inklusive, men inte begränsat till, aktieägare, kunder, leverantörer, samhället och anställda. Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och ansvar fördelas mellan juridiska personer i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna regler och processer.

OX2 är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen baseras huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, interna regler, inklusive policyer, rutiner och instruktioner. Som ett företag noterat på Nasdaq Nordic Main Market ska företaget också följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).