Logotype

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, företagets bolagsordning och efter noteringen på Nasdaq Stockholm även av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens roll

Styrelsen är företagets näst högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras främst av aktiebolagslagen, företagets bolagsordning och Koden. Styrelsen följer även bolagsstämmans instruktioner och en uppsatt arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar också instruktioner för styrelsens kommittéer, en instruktion för den verkställande direktören och en instruktion för den finansiella rapporteringen till styrelsen.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av företagets angelägenheter, vilket bland annat innebär ansvar för att utforma övergripande och långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställa riktlinjer för att säkerställa att verksamheten skapar värde på lång sikt, granska och fastställa räkenskaperna, fatta beslut i frågor som rör investeringar och försäljning, kapitalstruktur och fördelningspolicy, utveckla och anta väsentliga policyer, se till att det finns kontrollsystem för att övervaka att policyer och riktlinjer följs, säkerställa att det finns system för att övervaka och kontrollera verksamheten och riskerna, betydande förändringar i organisationen och verksamheten, utse verkställande direktör och, i enlighet med de riktlinjer som antagits av bolagsstämman, fastställa ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande är ansvarig för att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver ordinarie styrelsemöten kan styrelsemöten sammankallas om ordföranden anser att det är nödvändigt eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Möt våra styrelseledamöter