Logotype
Logotype

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, företagets bolagsordning och efter noteringen på Nasdaq Stockholm även av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens roll

Styrelsen är företagets näst högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras främst av aktiebolagslagen, företagets bolagsordning och Koden. Styrelsen följer även bolagsstämmans instruktioner och en uppsatt arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar också instruktioner för styrelsens kommittéer, en instruktion för den verkställande direktören och en instruktion för den finansiella rapporteringen till styrelsen.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av företagets angelägenheter, vilket bland annat innebär ansvar för att utforma övergripande och långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställa riktlinjer för att säkerställa att verksamheten skapar värde på lång sikt, granska och fastställa räkenskaperna, fatta beslut i frågor som rör investeringar och försäljning, kapitalstruktur och fördelningspolicy, utveckla och anta väsentliga policyer, se till att det finns kontrollsystem för att övervaka att policyer och riktlinjer följs, säkerställa att det finns system för att övervaka och kontrollera verksamheten och riskerna, betydande förändringar i organisationen och verksamheten, utse verkställande direktör och, i enlighet med de riktlinjer som antagits av bolagsstämman, fastställa ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande är ansvarig för att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Styrelsens arbete under 2023

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. I samband
med fastställandet av styrelsens årskalender, eller vid behov löpande, fastställs ett antal
fokusteman som vart och ett avhandlas vid ett styrelsemöte under året.

Under 2023 har styrelsen på detta sätt hanterat i huvudsak följande frågor:
 • Beslut att anta delårsrapporter
 • Beslut att anta årsredovisningen
 • Beslut om förvärv av det australiensiska bolaget ESCO Pacific Holdings Pty Ltd
 • Beslut om förvärv av vindkraftsprojekt i Italien
 • Beslut om uppdaterade finansiella mål
 • Fördjupning i bolagets utvecklingsarbete inom operationell effektivisering
 • Fördjupning i affärsområdet Sverige
 • Fördjupning affärsutveckling
 • Beslut angående förslag inför OX2:s bolagsstämma 2023
 • Beslut att anta instruktioner för VD, CFO och styrelsens kommittéer samt attestinstruktion  vid det konstituerande styrelsemötet
 • Beslut om förvärv av projektportfölj avseende vindkraft i Finland
 • Beslut om försäljning av vindkraftsprojekt i Italien
 • Beslut att anta ny riskpolicy
 • Fördjupning i bolagets kommunikations- och IR-arbete
 • Fördjupning i bolagets arbetsmiljö- och hållbarhets­arbete
 • Beslut om försäljning av vindkraftsprojekt i Polen
 • Beslut att anta ny hållbarhets­policy
 • Beslut att anta ny HR- och ersättnings­policy
 • Årlig risköversyn

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver ordinarie styrelsemöten kan styrelsemöten sammankallas om ordföranden anser att det är nödvändigt eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Under 2023 hölls 15 styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte som hölls i direkt anslutning till årsstämman 2023.

Respektive ledamots närvaro vid styrelsemöten:

 LedamotStyrelseledamot i OX2 sedan Antal styrelsemöten
 Thomas von Otter2005 14 
 Anna-Karin Celsing2019 14 
 Niklas Midby2019 14 
 Petter Samlin2020 4 (of 6) 
 Jan Frykhammar2020 8 (of 8) 
 Malin Persson2021 15 
 Ann Grevelius2021 15 

Styrelse- och VD-utvärdering

Utvärdering av styrelsens och den verkställande direktörens arbete skedde vintern 2023/2024  där ledamöterna bland annat gavs möjlighet att i ett formulär ge sin syn på arbetsformer,  styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters samt den verkställande direktörens insatser  och uppdragets omfattning. Enligt utvärderingen bedömdes styrelsens och den verkställande  direktörens arbete fungera mycket bra. Syftet med utvärderingen är att bland annat att  vidareutveckla styrelsens och den verkställande direktörens effektivitet och arbetsmetoder. 
Utvärderingen fungerar även som ett verktyg för att fastställa vilken kompetens som behövs i styrelsen, och för att analysera den kompetens som redan finns i den nuvarande styrelsen. Utvärderingen fungerar således även som underlag för valberedningens arbete
med att föreslå styrelseledamöter.

Möt våra styrelseledamöter