Logotype
Logotype

Bolagsstyrningsstruktur

Inom OX2 är styrning och kontroll fördelad mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen,  den verkställande direktören och övriga personer i ledningen.

Aktiebolagslagen, bolagsordningen samt av OX2 antagna interna policyer, instruktioner och riktlinjer styr funktionsfördelningen. Styrelsens arbetsordning och instruktion för den verkställande direktören är exempel på interna instruktioner och riktlinjer.

OX2:s bolagsordning

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämmor vid vilka de exempelvis beslutar om  styrelsens sammansättning, val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande  direktören samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Mer information om bolagsstämma

Valberedningen, som utses enligt principer fastslagna av årsstämman, lämnar förslag till nästkommande årsstämma beträffande bland annat val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, samt förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorn

Mer information om valberedningen

Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen och förvaltningen av OX2:s verksamhet. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis av bolagets koncernledning samt av styrelsens utskott.

Presentation av styrelsen och ansvarsområden

Den verkställande direktören i OX2 utses av styrelsen. Den verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktioner för den verkställande direktören.

Presentation av verkställande direktören och ledningsgruppen