Logotype
Logotype

Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i företaget. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, till exempel fastställande av resultaträkningar och rapporter över finansiell ställning, disposition av företagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Den årliga bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver den årliga bolagsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sammankallas bolagsstämman genom att kallelsen till stämman offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Bolaget ska även annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse har utfärdats.

Årsstämman 2024

OX2 AB (publ):s årsstämma 2024 kommer att hållas tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 på Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Utövande av rösträtt vid årsstämman

Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 7 maj 2024, och
  • dels anmäla sitt deltagande alternativt avge en poströst senast tisdagen den 7 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan göras här. Anmälan kan även göras genom post till OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Styrelsen har även beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Poströster ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 maj 2024 i enlighet med anvisningarna under rubriken “Anvisningar för poströstning” i kallelsen till årsstämman. För poströstning ska aktieägare använda formuläret för poströstning som återfinns nedan. Poströstningsformuläret ska antingen skickas per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, avges elektroniskt här eller skickas per post till OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Relaterade dokument

Läs transkribering av VD:s tal till bolagsstämman 2024

Kallelse till årsstämman 2024

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Styrelsens fullständiga beslutsförslag

OX2 Års- och Hållbarhets­redovisning 2023

Ersättnings­rapport 2023

Revisorns yttrande om Ersättnings­­rapport 2023

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Villkor för teckningsoptioner av serie 2024-2027

Stämmoprotokoll

Dokumentarkiv för bolagsstämmor