Logotype

Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i företaget. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, till exempel fastställande av resultaträkningar och rapporter över finansiell ställning, disposition av företagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Den årliga bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver den årliga bolagsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sammankallas bolagsstämman genom att kallelsen till stämman offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Bolaget ska även annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse har utfärdats.

Årsstämman 2024

Årsstämman 2024 kommer att hållas från klockan 10:00 den 14 maj 2024 i Stockholm. Fullständig kallelse kommer att offentliggöras tidigast den 2 april 2024 och senast den 16 april 2024.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till OX2 senast den 26 mars 2024. Detta görs antingen via e-post till: ir@ox2.com eller via post till: OX2 AB (publ), Att. Årsstämma, Box 2299, 103 17 Stockholm.

Dokumentarkiv för bolagsstämmor