Logotype

Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i företaget. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, till exempel fastställande av resultaträkningar och rapporter över finansiell ställning, disposition av företagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Den årliga bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver den årliga bolagsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sammankallas bolagsstämman genom att kallelsen till stämman offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Bolaget ska även annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse har utfärdats.

Årsstämman 2023

OX2 AB (publ):s årsstämma 2023 hölls tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10.00 på Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm. 

Beslut vid årsstämman 2023

Dokumentarkiv för bolagsstämmor