Logotype
Logotype

Risk och riskhantering

OX2 har både en bolagsövergripande riskprocess och en integrerad riskhantering i sin affärsprocess. Genom ett proaktivt och systematiskt riskarbete kan OX2 förebygga  och hantera risker men också tillvarata möjligheter i syfte att leverera på OX2:s  strategi och mål.

Det övergripande syftet med riskprocesserna är att säkerställa att vi hanterar risker på ett systematiskt och effektivt sätt och gör rätt prioriteringar för att nå våra mål. OX2:s ledningsgrupp har det yttersta ansvaret för riskhantering och implementering av riskbegränsande åtgärder. Styrelsen är engagerad i den årliga riskanalysen på bolagsnivå samt genom representation i affärsprocessen för projektstyrning där projektrisker kontinuerligt identifieras, utvärderas och hanteras.

OX2:s ERM-ramverk

Riskprocesserna stöttas av OX2:s ramverk för riskhantering, Enterprise Risk Management (ERM) som syftar till att skapa en aggregerad analys av bolagets risker samt systematisera det  kontinuerliga arbetet.

Koncernövergripande riskprocess

Den koncernövergripande riskprocessen baseras på ett kontinuerligt riskarbete inom koncernens marknader, produktområden som koncernfunktioner. Rapporteringen sker enligt en gemensam struktur och gradering av risker. Den avser strategiska och marknads­relaterade, operationella, finansiella och regulatoriska risker samt hållbarhets­risker. Varje kvartal rapporteras de risker som funktionerna bedömt utgör större risker beaktat påverkan och sannolikhet till ledningsgruppen, som analyserar riskerna, följer upp mitigerande åtgärder och styr de fortsatta riskbegränsande aktiviteter.

De övergripande verksamhetsriskerna delas in i fem kategorier; strategiska och marknads­relaterade, operationella, finansiella och regulatoriska risker samt hållbarhets­risker.

Strategiska och marknads­relaterade risker

De viktigaste strategiska och marknads­relaterade riskerna för OX2 bedöms i hög grad ha koppling till begränsningar hänförliga till nätaccess, lägre elpriser och försämrade makroekonomiska förutsättningar. Faktorer som försämrad konkurrens­kraft till följd av teknologiutveckling och hur bolaget utformar sitt erbjudande till marknaden samt minskad tillgång på projekträttigheter på marknaden bedöms utgöra mer väsentliga marknads­risker.

Operationella risker

De största operationella riskerna bedöms vara störningar i leverantörskedjan, försvårade tillståndsprocesser, brist på kompetens samt förmåga att behålla nyckelmedarbetare, otillräcklig kapacitet hos koncernfunktioner, förseningar och kostnadsöverskridanden i byggportföljen, samt risker kopplade till IT- och cybersäkerhet.

Finansiella risker

Den mest betydande finansiella risken är relaterad till affärsprocesserna och är hänförliga till bolagets garantiåtaganden och finansiella motpartsrisker, medan de största regulatoriska riskerna rör osäkerhet kring regulatoriska förändringar till följd av geopolitiska förändringar och politiska beslut.

Hållbarhets­risker

Den mest betydande hållbarhets­risken är brott mot antikorruptionslagar samt därtill hänförliga motpartsrisker.