Logotype

Ersättning till styrelsen

Vid bolagsstämman den 4 maj 2022 beslutades att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman samt arvode för utskottsarbete, ska utgå enligt följande:

  • 300 000 kronor ska utgå till envar av styrelseledamöterna
  • 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisions­utskottet och 100 000 kronor till ledamot i revisions­utskottet
  • 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i investerings­kommittén och 75 000 kronor till ledamot i investerings­kommittén,
  • 75 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättnings­utskottet och 50 000 kronor till ledamot i ersättnings­utskottet
  • Ersättning för ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen ska utgå med ett belopp uppgående till 7 500 kronor per möte (dock högst 75 000 kronor per styrelseledamot).

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska företagets bolagsstämma anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Aktier och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Detaljerade uppgifter om de nuvarande utestående incitamentsprogrammen för aktier och aktiekursrelaterade program i företaget finns i företagets prospekt under avsnittet ”Aktiekapital och ägarstruktur”.

Läs prospektet

Ersättnings­rapport

Här hittar du OX2:s senaste ersättnings­rapport:

OX2:s ersättnings­rapport 2022 (Engelska)