Logotype
Logotype

Ersättning till styrelsen

Årsstämman den 16 maj 2023 beslutade om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

  • 310 000 kronor ska utgå till envar av styrelseledamöterna,
  • 175 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisions­­utskottet och 125 000 kronor till ledamot i revisions­­utskottet,
  • 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i investerings­­kommittén och 150 000 kronor till ledamot i investerings­­kommittén,
  • 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättnings­­utskottet och 75 000 kronor till ledamot i ersättnings­­utskottet,
  • ersättning för den affärsetiska kommittén (eng. Business Compliance Committee) ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot), samt
  • ersättning för ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot).

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska företagets bolagsstämma anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (på engelska)

Aktier och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Detaljerade uppgifter om de nuvarande utestående incitamentsprogrammen för aktier och aktiekursrelaterade program i företaget finns i företagets prospekt under avsnittet ”Aktiekapital och ägarstruktur”.

Läs prospektet

Ersättnings­rapport

Här hittar du OX2:s senaste ersättnings­rapport:

OX2:s ersättnings­rapport 2022 (Engelska)