Logotype

Ersättning till styrelsen

Nedanstående tabell visar de arvoden som utgått till styrelsens ledamöter under räkenskapsåret 2020.

TSEKStyrelse-
arvode
Arvode
revisions­-
utskottet
Arvode
ersättnings­-
utskottet
Arvode
investerings­-
kommittén
Totalt
Johan Ihrfelt-----
Thomas von Otter-----
Anna-Karin Eliasson Celsing279---279
Niklas Midby279---279
Petter Samlin-----
Jan Frykhammar175---175
Totalt733---733

Årsstämman den 5 maj 2021 samt en efterföljande extra bolagsstämma den 27 maj 2021, beslöt att styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska uppgå till totalt 2 600 000 SEK, fördelat enligt följande:

  • 300 000 kronor till envar av styrelseledamöterna förutom Petter Samlin,
  • 150 000 kronor till ordföranden i revisions­utskottet Jan Frykhammar och 100 000 kronor till den övriga ledamoten i revisions­utskottet Anna-Karin Eliasson Celsing,
  • 100 000 kronor till ordföranden i investerings­kommittén Johan Ihrfelt och 75 000 kronor till ledamoten i investerings­kommittén Thomas von Otter,
  • 75 000 kronor till ordföranden i ersättnings­utskottet Johan Ihrfelt.

Styrelseledamöterna är inte berättigade till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter upphör.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska företagets bolagsstämma anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagsstämman den 5 maj 2021 beslutade att anta nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för perioden fram till bolagsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Aktier och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Detaljerade uppgifter om de nuvarande utestående incitamentsprogrammen för aktier och aktiekursrelaterade program i företaget finns i företagets prospekt under avsnittet ”Aktiekapital och ägarstruktur”.

Läs prospektet

Ersättnings­rapporter

Här hittar du OX2:s senaste ersättnings­rapporter:

OX2:s ersättnings­rapport 2021 (Engelska)