Logotype
Logotype

Ansvarsfull leverantörskedja

Genom att ställa miljökrav, sociala krav och krav på styrning i hela leverantörskedjan kan OX2 bidra till en omställning till hållbar energiproduktion. OX2 stöder erkända globala mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor för dem som arbetar på OX2:s anläggningar och byggarbetsplatser eller i leverantörskedjan. Vi kommer utifrån de mest framträdande riskerna att utvärdera och arbeta aktivt med alla leverantörer när det gäller frågor som rör mänskliga rättigheter, miljö och god affärsetik.

  En ansvarsfull leverantörskedja avser hur företag och organisationer hanterar och
  övervakar risker inom de olika stegen och processerna som ingår i leveranskedjan. Syftet
  är att säkerställa att produkter och tjänster produceras och levereras på ett sätt som är
  förenligt med miljömässiga, sociala och etiska normer. OX2 arbetar för att säkerställa
  ansvarsfulla leverantörskedjor för att uppnå en hållbar energiomställning. 

  En hög riskmedvetenhet krävs för att säkerställa övergången till en grön och klimatneutral
  ekonomi som är rättvis, inkluderande, skapar anständiga arbetsmöjligheter, respekterar
  människors suveränitet över naturresurser och värnar om mänskliga rättigheter för berörda
  samhällen inklusive urfolk. 

  I all verksamhet som omfattar långa leverantörskedjor finns det risk för korruption, undermåliga arbetsförhållanden, kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra överträdelser. För att uppnå hållbarhet i leverantörskedjan använder vi ett antal verktyg för att identifiera och minimera riskerna. Vi har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel och vår uppförandekod för leverantörer stöder erkända globala riktlinjer. Vårt mål är att sträva efter att upphöra, förhindra eller mildra negativ påverkan kopplad till vår leverantörskedja genom att adressera de mest framträdande riskerna. Alla leverantörer ska skriva under OX2:s uppförandekod för leverantörer.

  Mål

  Vårt mål är att sträva efter att upphöra, förhindra eller mildra negativ påverkan kopplad till vår leverantörskedja genom att adressera de mest framträdande riskerna. Alla leverantörer måste underteckna och följa OX2:s uppförandekod för leverantörer.