Logotype

Ansvarsfull leverantörskedja

Genom att ställa miljökrav, sociala krav och krav på styrning i hela leverantörskedjan kan OX2 bidra till en omställning till hållbar energiproduktion. OX2 stöder erkända globala mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor för dem som arbetar på OX2:s anläggningar och byggarbetsplatser eller i distributionskedjan. Vi kommer att utvärdera och arbeta aktivt med alla leverantörer när det gäller frågor som rör mänskliga rättigheter, miljö och god affärsetik.

    Identifiera och minimera risker

    I all verksamhet som omfattar långa leverantörskedjor finns det risk för korruption, undermåliga arbetsförhållanden, kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra överträdelser. För att uppnå hållbarhet i leverantörskedjan använder vi ett antal verktyg för att identifiera och minimera riskerna. Vi har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel och vår uppförandekod för leverantörer stöder erkända globala riktlinjer. Vårt mål är att alla OX2:s leverantörer ska ha undertecknat och åtagit sig att följa koden. Rapporterade överträdelser kan få konsekvenser i form av till exempel straffavgifter och uppsägning av avtal. 

    Mål

    Alla leverantörer måste underteckna och följa OX2:s uppförandekod för leverantörer.