Logotype
Logotype

Affärsetik

Som företag, arbetsgivare och affärspartner har OX2, tillsammans med sina anställda, en grundläggande tro på människors inneboende goda egenskaper, deras vilja och förmåga att behandla varandra rättvist, göra rätt och bidra till en hållbar framtid. Gränserna för integritet, etik och villkoren för att agera etiskt utvecklas dock ständigt, vilket gör etiskt uppträdande och beslutsfattande till en komplex fråga.

Nolltolerans mot korruption

Vår uppförandekod, vår policy mot korruption, vår uppförandekod för leverantörer och våra värderingar ger våra anställda och affärspartners vägledning om hur man uppträder etiskt. Vi har nolltolerans mot korruption och vi är fast beslutna att agera professionellt och med integritet i all vår verksamhet och i alla våra affärsrelationer. Vår policy mot korruption revideras och uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till potentiella risker på detta område. 

Vår uppförandekod är en del av varje medarbetares anställningsavtal och beskriver hur vi förväntar oss att alla som representerar OX2 ska uppträda. Under 2021 har 87 procent av våra anställda, vars arbete innebär en risk att utsättas för korruption, genomgått utbildning i frågan. Nästa år kommer ytterligare utbildningar att hållas för nya anställda.  

Alla OX2:s leverantörer måste åta sig att arbeta i linje med vår uppförandekod för leverantörer. När vi förvärvar projekt med nya affärspartners och ingår avtal med lokala utvecklare görs en bakgrundskontroll av företaget och företagsledningen.

Visselblåsning

Vår visselblåsartjänst är ett system för att tidigt kunna varna för eventuella problem och därmed minska riskerna. Den är ett viktigt verktyg för att främja en hög etisk standard och upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma oss på allvarliga risker för att människor, vår organisation, samhället eller miljön drabbas av felaktiga handlingar. En anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som strider mot EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Läs OX2:s uppförandekod

Till OX2:s visselblåsartjänst 

Mål

Alla anställda, vars arbete innebär en risk att utsättas för korruption, måste ha genomgått utbildning i frågan.