Logotype
Logotype

Disclaimer

De följande sidorna innehåller information om noteringen av aktier i OX2 AB (publ) (”Bolaget”). På grund av tillämpliga värdepapperslagar kan åtkomsten till denna information vara begränsad för personer som är bosatta i vissa länder. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna bekräftelse enligt nedan varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen i denna del av webbplatsen är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka.

Informationen i denna del av webbplatsen är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka.

Disclaimer

De följande sidorna innehåller information avseende ett erbjudande att förvärva och teckna aktier i samband med noteringen av aktier i OX2 AB (publ) (”Bolaget”). På grund av tillämpliga värdepapperslagar kan åtkomsten till denna information vara begränsad för personer som är bosatta i vissa länder.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande att förvärva och teckna aktier i samband med noteringen av Bolagets aktier.

Denna webbplats och informationen som tillhandahålls här är inte avsedd för och får inte tas del av, distribueras eller spridas, till personer som är bosatta eller befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, och utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Alla personer som bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika som önskar att få tillgång till dokument som tillhandahålls på denna webbplats ska säkerställa att de inte omfattas av lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar tillgången till denna webbplats eller kräver registrering eller godkännande för att förvärva värdepapper. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för överträdelse av tillämpliga lagar och bestämmelser av nämnda personer.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att:

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion med restriktioner och du är inte en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act) och att du antingen: (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon medlemsstat i ekonomiska samarbetsområdet, EES förutom Sverige, som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) eller i Storbritannien, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i antingen artikel 2(e) Prospektförordningen eller artikel 2(e) Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom UK European Union (Withdrawal) Act 2018 (med ändringar och kompletteringar från tid till annan), i förekommande fall, eller (b) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, South Korea, South Africa or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause.

IPO 2021

About the IPO

Following the announcement of its intention to launch an initial public offering of its shares on Nasdaq First North Premier Growth Market on 3 June 2021 OX2 AB, a leading European renewables developer, on 14 June published its prospectus and announces the price for the offering. The offering is intended to accelerate growth in line with the company’s strategy by increasing its financial flexibility and broaden OX2’s ownership base.

The price for the offering was set at SEK 60 per share and (1) Afa Försäkring, (2) BNP Paribas Energy Transition Fund, (3) Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, (4) Handelsbanken Fonder AB, (5) Lannebo Fonder AB, (6) Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, (7) Länsförsäkringar Fondförvaltning and (8) Skandia Fonder AB committed to acquire shares in the offering corresponding to an aggregate value of SEK 2,250 million.

On 23 June OX2 announced the outcome of the offering of the company’s shares and the listing of the shares on Nasdaq First North Premier Growth Market. The offering attracted strong interest from Swedish and international investors as well as the general public in Sweden and the offering was significantly oversubscribed. As a result of the offering, OX2 has more than 25,000 shareholders. Trading on Nasdaq First North Premier Growth Market commenced 23 June 2021.

2021-06-23 OX2 First day of trading

2021-06-14 OX2 Publishes Prospectus

OX2 Prospectus 14 June 2021

2021-06-03 OX2 intends to list its shares on Nasdaq First North Premier Growth Market

The Offering in brief

Price per share: SEK 60
Application period for the general public in Sweden: 15–22 June 2021
Application period for institutional investors: 15–22 June 2021
First day of trading on Nasdaq First North Premier Growth Market: 23 June 2021
Settlement date: 28 June 2021

Contacts

For more information about the IPO contact us!

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Chief Financial Officer
Johan Rydmark
IR Manager
Malin Johansson