Logotype
Logotype

Klimat

Genom att utveckla förnybara energiprojekt avser OX2 att minska energisektorns beroende av fossila bränslen och därigenom ta itu med klimatförändringarna. OX2 är mån om att nå Parisavtalet och begränsa klimatförändringarna till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

Ökningen av den globala medeltemperaturen, klimatförändringarna, orsakas av förbränning av fossila bränslen. Energisektorn står för majoriteten av de globala utsläppen av växthusgaser, eftersom fossilbaserad energi driver industriella processer, transporter och byggnader. Att minska koldioxidutsläppen från energiindustrin är därför nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna. 

Möjliggör undvikande av växthusgasutsläpp 

Ökad tillgång till förnybar energi möjliggör att fossila bränslen kan undvikas i större utsträckning. OX2 syftar till att öka produktionen av förnybar energi och därigenom öka möjligheten till undvikade utsläpp av växthusgaser.

Minska växthusgasutsläpp i vår verksamhet  

Utvecklingen av projekt för förnybar energi ger upphov till utsläpp av växthusgaser genom materialutvinning, tillverkning, transport, konstruktion, drift och demontering. I förhållande till andra energislag är denna påverkan relativt liten liten. De snabba tekniska framstegen och innovationerna inom den förnybara energiindustrin påvisar potential att minska dessa växthusgasutsläpp. Tillsammans med kunder och leverantörer siktar OX2 på att minska utsläppen av växthusgaser från sina projekt.

Vetenskapligt baserade mål

Vi avser att minska utsläppen som kommer från vår verksamhet. OX2 har åtagit sig att minska absoluta utsläpp i scope 1 och 2 med 42% fram till 2030, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som driver ambitiösa åtgärder mot klimatförändringar genom att möjliggöra att företag sätter vetenskapligt baserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. Det finns en lista över företag som vidtar åtgärder på SBTi:s webbplats.

Läs vår miljöpolicy

Mål

  • Öka den förnybara energiproduktionen 
  • Minska vårt klimatavtryck i linje med Parisavtalet och 1.5°C ambitionen (validerat av  the Science Based Target initiative)