Logotype
Logotype

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är OX2 AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva projektutveckling, byggnation, produktion, finansiering, försäljning, uthyrning, leasing, förvaltning, drift och service av energianläggningar samt utveckling, produktion, distribution, konsultation, försäljning, handel och förvaltning av energi och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal Aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha en eller två revisorer. Registrerat revisions­bolag får utses till revisor. Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma
Aktieägare som avser att delta vid bolagsstämman måste meddela bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med förfarandet i 7 kap. 4 § andra stycket i aktiebolagslagen.

I samband med en bolagsstämma kan styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisions­berättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.