Logotype
Logotype

Vi accelererar omställningen till förnybar energi

Vi arbetar med storskaliga energilösningar som baseras på flera olika teknologier. Idag är OX2 ledande i Europa när det gäller landbaserad vindkraft och vi har en snabbt växande portfölj inom havsbaserad vind- och solkraft. Vi utforskar också nya och relaterade teknologier, till exempel energilagring och vätgas.

OX2 är verksamt genom hela värdekedjan – från förvärv av projekträttigheter och nyetableringar till utveckling, tillståndsansökan, realisering, upphandling, byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning.

Från förvärv och utveckling av nyetableringsprojekt till realisering av energilösningar

Vi har lång erfarenhet av framgångsrika förvärv av projekträttigheter, antingen från, eller i partnerskap med, andra utvecklare eller genom egna nyetableringsprojekt. Vi gör allt från att screena och identifiera projekt med stor kommersiell potential till att utföra teknisk, juridisk, finansiell och skattemässig due diligence samt genomföra komplexa avtalsförhandlingar. För att förstå den kommersiella potentialen krävs en grundlig analys av möjligheterna att optimera projektet, tekniskt, juridiskt och ur hållbarhets­synpunkt.

Vi förvärvar projekt i olika utvecklingsstadier och har erfarenhet av att komma in i projekt i allt från mycket tidiga till sena skeden. Om projektet förvärvas i ett sent utvecklingsskede kan realiseringen av projektet påbörjas inom en kort tidsperiod.

Projekten realiseras genom en väletablerad process. Majoriteten av våra kunder är finansiella investerare, till exempel pensions- och infrastrukturfonder, som ser ägandet av energilösningar som en långsiktig, hållbar investering med stabila kassaflöden och god riskjusterad avkastning. För industriella köpare innebär investeringen en kostnadseffektiv och hållbar energiproduktion som tillgodoser antingen deras egna eller kundernas elbehov. Projekten kan, beroende på hur de ser ut, avyttras i alla utvecklingsstadier.

Projektutveckling

Under projektutvecklings­fasen görs omfattande förstudier där man arbetar med flera olika teknologier och vänder på varje sten för att säkerställa en väldefinierad, kostnads- och prestandaoptimerad energilösning.

  • Detaljerade analyser utförs för att säkerställa den bästa utformningen av projektet, inklusive planering och utformning av tillhörande infrastruktur, till exempel vägar och elnät. Planering och utformning av uppställningsplatser för tunga fordon och fundament, säkerställande av tillgängligheten för transporter samt geotekniska undersökningar.
  • Projektering av ett kostnads- och förlustoptimerat elnät som uppfyller behoven för det anslutande nätet och kraven i lagstiftningen.
  • Den geografiska analysen omfattar bland annat terrängmodellering, bedömning av skogshöjder och framställning av grafiskt material, till exempel kartor.
  • Specifik teknisk kompetens som är kopplad till energilösningen.
  • Inom vindkraftsområdet utförs arbete för att bedöma till exempel vindförhållandena på platsen, organisera mätkampanjer, optimera vindkraftverkens utformning, göra beräkningar av energiproduktionen, beräkna buller- och skuggeffekter och bedöma lämpliga vindkraftverk för platsen.
  • Arbetsmiljöaspekterna beaktas i allt utformningsarbete för att säkerställa att kraftverket kan byggas och drivas på ett säkert sätt.

Tillståndsansökningar

Att få tillstånd beviljat är en viktig milstolpe för alla energilösningar. Vi har goda erfarenheter av tillståndsprocesser och en hög genomförandegrad.

Realisering

Projekten realiseras genom en väletablerad process. Majoriteten av de finansiella investerarna är investmentbolag och pensionsfonder, som ser ägandet av en vind- eller solpark som en långsiktig, hållbar investering med stabila kassaflöden och god riskjusterad avkastning. Det ekonomiska värdet av ett projekt är beroende av den tekniska utformningen för att säkra investerarens avkastning. För enskilda industriella aktörer innebär investeringen en kostnadseffektiv och hållbar energiproduktion som tillgodoser antingen deras egna eller kundernas elbehov. Projekten kan, beroende på hur de ser ut, avyttras i alla utvecklingsstadier.

Byggnation

Byggnationen sker i nära samarbete med leverantörer och entreprenörer. Vi fortsätter också den nära dialogen med tillsynsmyndigheter, markägare, lokalbefolkningen och andra intressenter. Byggnationstiden varierar beroende på teknologi, men normalt är den ett till två år för en landbaserad park.

Under byggnationen ägnar vi stor uppmärksamhet åt ett antal faktorer som omger platsen, till exempel kulturella värden och särskilda miljökrav. OX2 strävar efter att ha en positiv nettoeffekt på naturen. Vi arbetar proaktivt för att säkerställa hälsa och säkerhet för alla som arbetar på platsen och vårt mål är en skadefri arbetsplats.

Teknisk och kommersiell förvaltning

OX2 erbjuder förvaltningstjänster, inklusive daglig övervakning och optimering av anläggningen när vindparken har tagits i drift. Teamet hanterar alla frågor som är viktiga för ägarna, till exempel driftövervakning, optimering av produktionen, inspektioner, kontrakt, ekonomi och administration.

Bland kunderna finns både ägare till vindparker som byggts av OX2, där driften av parken ingår i förvärvsavtalet, och ägare till vindparker som utvecklats och byggts av tredje part. Syftet med förvaltningen är att maximera lönsamheten genom att säkerställa en hög produktionsnivå, låga kostnader och ett effektivt ägande. Förvaltningstjänsterna tillhandahålls genom fleråriga avtal, vanligtvis på 10–15 år.