Logotype
Logotype

Kommittéer

Investerings­kommittén

Styrelsen har inrättat en investerings­kommitté. Investerings­kommitténs huvuduppgifter är att fastställa och övervaka genomförandet av investerings­policyer, följa utvecklingen för genomförda investeringar och investerings­portföljen samt besluta om investeringar som faller utanför den kommersiella styrgruppens mandat men inom ramen för den investerings­volym som styrelsen beslutat om. Investerings­kommittén rapporterar till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.

Investerings­kommittén består för närvarande av två ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande) och Thomas von Otter.

Revisions­kommittén

Styrelsen har inrättat en revisions­kommitté. Enligt den svenska aktiebolagslagen får ledamöterna i revisions­kommittén inte vara anställda i företaget och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisions­kompetens. Majoriteten av revisions­kommitténs ledamöter ska vara oberoende av företaget och dess verkställande ledning. Minst en av revisions­kommitténs ledamöter, som är oberoende av företaget och dess verkställande ledning, ska också vara oberoende i förhållande till företagets större aktieägare.

Revisions­kommittén består för närvarande av Anna-Karin Celsing och Niklas Midby.

Ersättnings­kommittén

Styrelsen har inrättat en ersättnings­kommitté. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättnings­kommittén, men de övriga ledamöterna i ersättnings­kommittén ska vara oberoende av företaget och dess verkställande ledning.

Ersättnings­kommittén består för närvarande av två ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande) och Malin Persson.

OX2:s ersättnings­rapport 2023