Logotype
Logotype

Hållbart ledarskap

För oss på OX2 är det viktigt att alla anställda känner sig trygga och alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas och utföra sitt arbete. Vi vill ha en inkluderande företagskultur där både anställdas och underleverantörers kompetens, engagemang, hälsa och välbefinnande främjas och utvecklas. Vi har en nollvision för olyckor och nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.  

Hälsa och säkerhet

Vi arbetar ständigt med att förbättra det fysiska och sociala välbefinnandet på arbetsplatsen och strävar efter hög närvaro och få långtidssjukskrivningar. Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och skador för våra anställda, entreprenörer och andra berörda intressenter. 

Läs mer

Mångfald och inkludering 

På OX2 vill vi ha medarbetare som speglar hela samhället, tillsammans med en inkluderande kultur som aktivt främjar lika möjligheter och mångfald. 

Läs mer

Attrahera och behålla medarbetare 

OX2 vill vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet att växa, utveckla sin kompetens och utvidga sitt nätverk. Vi vill också skapa en sund balans mellan arbete och privatliv som ger våra medarbetare energi och vilja att utvecklas. 

Läs mer