Logotype

Valberedning

OX2 AB (publ):s (”OX2”) årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm den 14 maj 2024. Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023.

Principer för utnämning av valberedningen

Enligt valberedningens instruktion ska valberedningen inför bolagsstämman bestå av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i företaget, som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den sista handelsdagen i augusti varje år, och (ii) styrelsens ordförande, som också ska sammankalla valberedningen till sitt första möte. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden.

Valberedningens nuvarande sammansättning publicerades på OX2:s webbplats och i ett pressmeddelande den 16 november 2023. Valberedningen består av:

 • Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
 • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, och
 • Peter Lagerlöf, utsedd av Lannebo Fonder.

Därutöver ingår OX2:s styrelseordförande Johan Ihrfelt som ledamot av valberedningen. De aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i OX2.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare som de representerar ska normalt publiceras på företagets webbplats senast sex månader före bolagsstämman. Vid sitt första möte ska valberedningen utse en ordförande bland sina ledamöter. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att nästa nomineringskommitté utses. Förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på företagets webbplats så snart de inträffat.

Instruktioner för valberedningen

Ledamöterna i valberedningen ska främja alla aktieägares gemensamma intressen och får inte otillbörligen avslöja innehållet eller detaljerna i diskussionerna om nomineringar. Varje ledamot i valberedningen ska noga överväga om det finns någon intressekonflikt eller annan omständighet som gör det olämpligt att vara ledamot i nomineringskommittén innan han eller hon accepterar uppdraget.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden och ska, när det är tillämpligt, lägga fram förslag till en kommande bolagsstämma avseende:

 • Val av ordförande för bolagsstämman
 • Antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman
 • Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 • Arvoden och andra ersättningar till var och en av de valda styrelseledamöterna och till ledamöterna i styrelsens kommittéer.
 • Val av revisor/revisorer
 • Ersättning till revisor/revisorer
 • Principer för valberedningens sammansättning
 • Eventuella ändringar av instruktionerna för valberedningen.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som man anser nödvändiga för att fullgöra valberedningens uppdrag.

Kontakt

Välkommen att kontakta valberedningen