Logotype
Logotype

Vindkraftbolaget O2 till börsen

mars 8, 2010, 08:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan. Vindkraftbolaget O2 Vind AB (”O2”) har ansökt om notering på NASDAQ OMX Stockholm med en beräknad första handelsdag den 22 mars 2010. Styrelsen för O2 och dess aktieägare har beslutat att i samband med börsnoteringen genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en nyemission om lägst 950 MSEK och högst 1 150 MSEK, riktad dels till allmänheten i Sverige, dels till institutionella investerare i och utanför Sverige. O2:s affärsidé är att bygga vindkraftparker och sälja vindkraftproducerad el. Som en del i strategin kommer O2 även att sälja en del vindkraftprojekt och färdigbyggda verk till externa köpare. O2 har för avsikt att leda utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige.

– Vindkraft är lönsam och vårt mål är att fram till 2015 fördubbla den nuvarande vindkraften i Sverige, säger Johan Ihrfelt, VD och en av grundarna till O2. O2 har en historik från 1991 och står bakom en femtedel av all vindkraft i Sverige. Bolaget har idag 74 MW i drift, en stark projektportfölj om cirka 2 000 MW och har säkrat en betydande del av de mest attraktiva vindplatserna i Sverige. Behovet av ny kraftproduktion ökar i takt med ökad efterfrågan på el och ökat behov av att ersätta uttjänta kraftproduktionsanläggningar. Miljöproblematiken och miljömedvetenheten har skapat offensiva politiska mål för att styra om energiproduktionen till förnybara alternativ. Utöver nyemissionen i samband med börsnoteringen har O2 ingått ett låneavtal om sammanlagt 2,4 mdr SEK med ett nordiskt bankkonsortium bestående av DnB NOR, SEB och Swedbank. • Erbjudandet omfattar högst 17 424 243 aktier i O2, motsvarande högst 55,9 procent av antalet aktier i bolaget vid full anslutning till erbjudandet, inklusive en övertilldelningsoption om högst 1 515 152 aktier • Teckningskursen förväntas komma att fastställas inom intervallet 66 – 85 SEK per aktie • Förutsatt full anslutning till erbjudandet och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till 1 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader • Anmälningsperiod för allmänheten 9 – 18 mars 2010 • Anbudsperiod för institutionella investerare till och med 19 mars 2010 • Beräknad första handelsdag den 22 mars 2010 på NASDAQ OMX Stockholm För ytterligare information se www.o2.se eller vänligen kontakta: Paulina Sokolow, presskontakt, 0707 71 43 00 Strandvägen 5b, 114 51, 08 559 310 00 O2 i korthet O2:s affärsidé är att bygga vindkraftparker och sälja vindkraftproducerad el med beaktande av en god totalavkastning och med högt ställda miljökrav. Som en del i strategin kommer O2 även att sälja en del vindkraftprojekt och färdigbyggda verk till externa köpare. Som ett oberoende och entreprenöriellt företag avser O2 leda utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige. O2 har utvecklat cirka en femtedel av den vindkraft som finns i Sverige idag. O2 är också den största producenten av landbaserad vindkraft i Sverige. Baserat på ledningens bedömning är O2 därmed det ledande vindkraftbolaget i Sverige. Företaget uppför och driver vindkraftverk samt säljer den el verken genererar på elmarknaden. O2 är verksam i hela processen från den första vindmätningen till uppförandet av vindkraftverken och ansvarar därefter för den löpande driften. Företagets verksamhet är indelat i de två affärsområdena Vindkraftutveckling & försäljning och Vindkraftproduktion. O2 har för närvarande 74 MW i drift med en årlig elproduktion om cirka 200 GWh. Bolaget har dessutom en projektportfölj med vindkraftsprojekt i olika faser om sammanlagt cirka 2 000 MW, varav 192 MW utgörs av projekt under byggnation och projekt med helt klara tillstånd. Nyemissionslikviden tillsammans med de bindande kreditlöften som bolaget nyligen erhållit från ett nordiskt bankkonsortium, ger O2 en total investerings­kapacitet på cirka 2,4 miljarder kronor. Detta bedöms möjliggöra för O2 att påbörja byggnation av drygt 150 MW. O2:s operativa mål är att fram till och med 2015 ha uppfört eller påbörjat byggnation av vindkraftparker med en sammanlagd effekt på minst 1 000 MW, motsvarande en årlig elproduktion om cirka 3 TWh. O2 har två finansiella mål: • att avkastningen på operativt kapital över tiden ska vara minst 10 procent. Avkastning på operativt kapital definieras som rörelseresultatet före räntor och skatt (EBIT) i förhållande till eget kapital plus räntebärande skulder minus kassa • att skuldtjänstkvoten (Debt Service Coverage Ratio) ska överstiga 1,25 gånger. Skuldtjänstkvoten definieras som rörelseresultatet före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) i förhållande till låneamorteringar och låneräntor Fakta om erbjudandet Teckningskursen per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 66-85 SEK. Teckningskursen i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 85 SEK. Den slutligen fastställda teckningskursen kommer att offentliggöras omkring den 22 mars 2010. Courtage utgår ej. Styrelsen för O2 avser att besluta om en nyemission om lägst 950 MSEK och högst 1 050 MSEK före emissionskostnader , omfattande lägst 11 176 471 och högst 15 909 091 aktier, beroende på den teckningskurs per aktie som fastställs inom det ovan nämnda intervallet. Nyemissionen medför att O2:s aktiekapital ökar med lägst cirka 11,2 MSEK och högst cirka 15,9 MSEK från cirka 13,8 MSEK till lägst cirka 24,9 MSEK och högst cirka 29,7 MSEK. Utöver ovan nämnda erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare har O2 förbundit sig att på begäran av SEB Enskilda och Swedbank Markets att besluta om nyemission om ytterligare högst 100 MSEK (högst 1 515 152 aktier), för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet. Utnyttjas övertilldelningsoptionen till fullo omfattar erbjudandet högst 17 424 243 aktier, motsvarande högst 55,9 procent av aktierna och rösterna i O2. Förutsatt full anslutning till erbjudandet och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet således till 1 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Proventus Wind Power AB (ägt till 75 procent av Proventus Invest AB och till 25 procent av Foundation Asset Management Sweden AB) kommer efter föreliggande erbjudande att äga 22-28 procent av aktiekapitalet och rösterna. Johan Ihrfelt och Thomas von Otter kommer att äga 7-9 procent vardera. Befintliga ägare kommer sammanlagt att äga 44-55 procent av aktierna i O2 Vind. SEB Enskilda och Swedbank Markets är Joint Lead Managers och Book Runners i Erbjudandet. Prospekt finns tillgängligt på O2:s webbplats www.o2.se från och med den 8 mars 2010. Från och med samma dag finns prospektet även tillgängligt på www.seb.se/prospekt och www.swedbank.se/prospekt. Prospektet tillhandahålls även på O2:s huvudkontor, Strandvägen 5B, Stockholm, hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, hos Swedbank Markets, Regeringsgatan 13, Stockholm samt på SEB:s och Swedbanks bankkontor i Sverige. Preliminär tidplan Offentliggörande av prospekt 8 mars 2010 Anmälningsperiod för allmänheten 9–18 mars 2010 Anbudsperiod för institutionella investerare till och med 19 mars 2010 Beräknad första handelsdag 22 mars 2010

Bifogade filer