Logotype
Logotype

Ansökan inlämnas för vindkraftverk vid Garpkölen

november 17, 2011, 10:34
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag lämnar O2 Vindkompaniet in tillståndsansökan för en planerad vindpark med upp till 26 vindkraftverk norr om Garpkölen i Härjedalens kommun. Området är delvis utpekat som riksintresse för vindbruk och i sin helhet utpekat som lämpligt för vindkraft i kommunens fördjupade översiktsplan.

Det tilltänkta området för vindparken ligger ca 8 km söder om Ängersjö och 2 km norr om Garpkölen och utgörs av skogslandskap präglat av aktivt skogsbruk. Flera oberoende utredningar t ex fågel- och naturinventeringar samt ljudberäkningar har gjorts i området. Resultatet av utredningarna presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en viktig del av den tillståndsansökan som lämnas in till länsstyrelsen idag. Tillståndsansökan har även föregåtts av samrådsmöten med närboende och lokala föreningar.

- Vi har gjort en rad anpassningar av vindparken för att minimera påverkan på natur och djurliv, bland annat minskat ner antalet vindkraftverk från 32 verk till 26 verk. Nu har vi en lösning som tar hänsyn till olika intressen och ändå tillvaratar de utmärka vindförhållanden som finns på platsen, säger Jenny Wintzer, projektledare på O2 Vindkompaniet.

Den planerade anläggningen vid Garpkölen beräknas årligen kunna producera 200 miljoner kWh förnybar el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos ca 44 000 hushåll.

Vindparken kommer kunna bidra med produktion motsvarande 20 procent av Jämtlands läns miljömål om minst 1 TWh (1000 miljoner kWh) el från vindkraft år 2015.

Riksdagens energi- och klimatmål till år 2020 är minst 50 procent förnybar energi och planeringsramen för vindkraftsutbyggnaden är att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh vindkraft per år, där 20 TWh ska komma från landbaserad vindkraft.