Logotype
Logotype

Ansökan inlämnas för vindkraftsanläggning vid Hornamossen

maj 10, 2012, 08:47
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Den 4 maj lämnade O2 in en tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning med upp till 19 vindkraftverk på höjdplatån Hökensås väster om Vättern i Habo och Mullsjö kommuner.

Den planerade vindkraftsanläggningen ligger ca fem km norr om Mullsjö och sju km nordväst om Habo och utgörs av skogslandskap präglat av aktivt skogsbruk. Sedan projektet startade 2006 har flera oberoende utredningar t ex fågel- och naturinventeringar samt ljudberäkningar gjorts i området. Resultatet av utredningarna presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en viktig del av den tillståndsansökan som lämnades in till länsstyrelsen. Tillståndansökan har även föregåtts av samrådsmöten med närboende, lokala föreningar och andra berörda parter.  

- Vi har anpassat vindkraftsanläggningen för att minimera påverkan på natur- och kulturvärden och tagit hänsyn till försvaret som har intressen i området, till exempel har vi minskat ner antalet vindkraftverk från 27 till 19 vindkraftverk. Nu har vi en lösning som tar hänsyn till olika intressen och ändå tillvaratar de utmärka vindförhållanden som finns på platsen, säger Karl-Johan Hellblom, projektledare på O2.

Den planerade anläggningen vid Hornamossen beräknas årligen kunna producera 169 miljoner kWh förnybar el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos ca 37 000 hushåll.

Enligt Jönköpings läns klimat- och energistrategi är visionen för länet att till år 2050 öka produktionen av förnybar energi så att länet blir självförsörjande och ett överskott av förnybar energi kan säljas till andra län och länder. Målet för den förnybara energin är att det till år 2020 finns solcells- och vindkraftsanläggningar som tillsammans med kraftvärme gör att Jönköpings län till minst 50 procent är självförsörjande på el och att all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler är fossilbränslefria.