Logotype
Logotype

Beslut vid årsstämma i OX2 AB (publ)

maj 4, 2022, 18:30
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Vid OX2:s årsstämma i dag den 4 maj 2022 beslutades det bl.a. om omval av styrelsen, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter samt beslut om godkännande för bolaget att överlåta teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning ska utgå.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode
Johan Ihrfelt omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Tomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Petter Samlin, Jan Frykhammar, Malin Persson, och Ann Grevelius omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode på årsbasis för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande fördelning:
·      300 000 kronor till envar av styrelseledamöterna,
·      150 000 kronor till ordföranden i revisions­utskottet och 100 000 kronor till ledamot i revisions­utskottet,
·      100 000 kronor till ordföranden i investerings­kommittén och 75 000 kronor till ledamot i investerings­kommittén,
·      75 000 kronor till ordföranden i ersättnings­utskottet och 50 000 kronor till ledamot i ersättnings­utskottet, och
·      ersättning för ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen ska utgå med ett belopp uppgående till 7 500 kronor per möte (dock högst 75 000 kronor per styrelseledamot).

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden
Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier. Styrelsens bemyndigande är begränsat sålunda att styrelsen inte får fatta beslut om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av bolaget för första gången. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknads­mässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner
Årsstämman beslutade om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nuvarande och tillkommande nyckelpersoner i koncernen som inte deltar i bolagets befintliga aktieägarprogram (vilket implementerades innan bolaget noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market) (upp till 44 personer) och för framtida nyckelperson i koncernen (upp till 1 person). Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna för egna medel förvärvar ett visst antal aktier i bolaget på den marknads­plats där bolagets aktier från tid till annan är noterade. Investeringen i aktier som på detta sätt kan förvärvas och ingå i aktiesparprogrammet som så kallade sparaktier är begränsat till minst motsvarande 20 000 kronor och en högsta nivå som är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör. Varje sparaktie ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier samt ytterligare 1-3 vederlagsfria aktier (upp till 6 för den framtida nyckelpersonen) vid utgången av en treårig intjänandeperiod, beroende på vissa fastställda på förhand bestämda prestationsvillkor samt med iakttagande av vissa övriga begränsningar och eventuella omräkningar i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. I syfte att säkerställa leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade årsstämman vidare om en riktad emission av högst 475 957 teckningsoptioner till bolaget samt ett godkännande för bolaget att sedermera överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i samband med leverans enligt aktiesparprogrammet vid slutet av den treåriga intjänandeperioden.

Förslaget om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter
Förslaget om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter återkallades av huvudägarna och framlades således ej till årsstämman för beslut.

Övriga beslut:
Årsstämman beslutade även om:
·        Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
·        Att godkänna ersättnings­rapporten.
·        Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag
·        Att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2021 ska gälla oförändrad tills vidare
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ox2.com