Logotype

Ingen fara för kungsörnar vid Glötesvålens vindpark visar Sveriges längsta studie

december 5, 2016, 11:37
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Kungsörnarna vars revir tangerar Glötesvålens vindpark i Härjedalen har inte påverkats negativt av vindkraftverken. Häckningarna fungerar lika bra som tidigare och 2016 var ett ovanligt bra häckningsår i relation till länet övrigt. Inga örnar har förolyckats och påverkan under byggtiden har varit liten. De anpassningar som OX2:s gjort för att minimera risken för att kungsörn ska störas visar därmed ett lyckat resultat. Studien som är den längsta studien i Sverige kring kungsörn och vindkraft har nu slutförts.

Glötesvålens vindpark med 30 vindkraftverk är belägen 1010 meter över havet. Detta är platsen för Sveriges längsta studie av kungsörn och hur de förhåller sig till vindkraft. Studien omfattar tio häckningssäsonger mellan åren 2007–2016 dvs fem år före, tre år under och två år efter byggnationen av Glötesvålens vindpark. Den har genomförts under ledning av yrkesornitologen Jan Pettersson på JP Fågelvind tillsammans med medarbetaren Ulla Stenberg.

”Gör man rätt anpassningar av vindkraftverkens placeringar som OX2 har gjort här så finns goda förutsättningar för att kungsörn och vindkraft kan samexistera. Vår studie visar att kungsörnarna inte har påverkats negativt av vindkraftverken”, säger Jan Pettersson på JP Fågelvind.

Kungsörnsstudien initierades 2006 då det fanns uppgifter om att kungsörn befann sig i Glötesvålens absoluta närhet och befarades hotas av vindkraftverken. En inledande förstudie visade att det fanns tre revir som skulle kunna beröras av ett vindkraftsprojekt på Glötesvålen. De följande studierna visade att närmsta häckningsplats är belägen mer än tre kilometer från närmaste vindkraftverk. Ett av kungsörnsparen jagar som närmast vid den södra branten av Glötesvålen och har bara setts flyga in över vålen vid några få tillfällen. Enligt rekommendation från JP Fågelvind ändrades därför de planerade placeringarna av vindkraftverken så att de som var närmast branten flyttades inåt ca 200 m.

”Studien är en viktig kunskapskälla för hur man ska tänka kring utveckling och planering av vindkraftsprojekt i förhållande till kungsörn. Resultatet stämmer väl överens med andra studier som har gjorts internationellt. Förhoppningsvis kan den här samlade kunskapen bidra till att minska den överdrivna oro som ofta finns lokalt”, säger Jan Olof Dahlin, Projektledare på OX2.

Viktiga slutsatser:

  • Inga kungsörnar har hittills förolyckats av vindkraftverken
  • Under den period som det pågick större byggaktiveter förflyttades kungsörnarnas jaktområde bort från Glötesvålen. När vindkraftverken var färdigmonterade nyttjades området som tidigare igen.
  • Antalet lyckade häckningar har inte påverkats under byggtiden och inte heller sedan vindparken driftsattes. Precis som tidigare är det endast naturliga orsaker som påverkar häckningarna såsom t ex födotillgång och väderlek.
  • 2016 var ett lyckat häckningsår vid Glötesvålen då de båda örnparen födde upp var sin unge. Detta trots ett i övrigt dåligt häckningsår för kungsörn i Jämtlands län.

Studien har genomförts till en total kostnad om ca 1,5 miljoner kronor och har finansierats helt av projektet.