Logotype
Logotype

Beslut vid årsstämma i OX2 AB (publ)

maj 16, 2023, 12:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Vid OX2:s årsstämma i dag den 16 maj 2023 beslutades det bl.a. om omval av Johan Ihrfelt (ordförande), Tomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Jan Frykhammar, Malin Persson och Ann Grevelius som styrelseledamöter. Med ändring av valberedningens förslag hade Petter Samlin avböjt omval. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner samt beslut om godkännande för bolaget att överlåta teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att belopp som stod till årsstämmans förfogande ska överföras i ny räkning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode
Johan Ihrfelt omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Tomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Jan Frykhammar, Malin Persson, och Ann Grevelius omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med ändring av valberedningens förslag avböjde Petter Samlin omval vid årsstämman.
Årsstämman beslutade om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:
– 310 000 kronor ska utgå till envar av styrelseledamöterna,
– 175 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisions­utskottet och 125 000 kronor till ledamot i revisions­utskottet,
– 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i investerings­kommittén och 150 000 kronor till ledamot i investerings­kommittén,
– 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättnings­utskottet och 75 000 kronor till ledamot i ersättnings­utskottet,
– ersättning för den affärsetiska kommittén (eng. Business Compliance Committee) ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot), samt
– ersättning för ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot).

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden
Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier. Styrelsens bemyndigande är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknads­mässiga villkor.

Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner
Årsstämman beslutade om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner i koncernen som inte deltar i bolagets befintliga egetkapitalreglerade aktieprogram (upp till 67 personer). Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna för egna medel förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. Investeringen i aktier som på detta sätt kan förvärvas och ingå i aktiesparprogrammet som så kallade sparaktier är begränsat till minst motsvarande 20 000 kronor och en högsta nivå som är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör. Varje sparaktie ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier samt ytterligare 1–3 vederlagsfria aktier vid utgången av en treårig intjänandeperiod, beroende på vissa fastställda prestationsvillkor samt med iakttagande av vissa övriga begränsningar och eventuella omräkningar i enlighet med de fullständiga villkoren för aktiesparprogrammet. I syfte att säkerställa leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade årsstämman vidare om en riktad emission av högst 516 210 teckningsoptioner till bolaget och ett godkännande för bolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna (och/eller till anvisad tredje part) i samband med leverans enligt aktiesparprogrammet vid slutet av den treåriga intjänandeperioden.

Övriga beslut:
Årsstämman beslutade även om:
– Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören.
– Att godkänna ersättnings­rapporten.
– Att den ordning och instruktion för att utse valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.ox2.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com