Logotype

Emelie Zakrisson,
Head of Offshore, Sverige

Emelie är maskiningenjör och har under de senaste 15 åren arbetat med utveckling av storskaliga energiprojekt. Hon började med bränslekonvertering och utfasning av koleldade kraftverk i Danmark innan hon gick över till havsbaserad vindkraft 2011. Emelie började på OX2 2021 och är nu chef för Offshore Wind Development. Hennes team utvecklar för närvarande offshoreprojekt i Kattegatt och Östersjön.

Vilka är de främsta möjligheterna med havsbaserad vindkraft?

– Våra projekt kan avsevärt öka tillgången till förnybar el i delar av Sverige där behovet är som störst och där tillväxt och kommersiella investeringar äventyrats av kapacitetsbrist de senaste åren. Vindparkerna i sig kommer att skapa möjligheter för nya företag och jobb i de regioner där de finns.

Vilka är de största utmaningarna?

– Historiskt sett har de främsta utmaningarna för svenska offshoreprojekt varit att få tillstånd och att ha ett hållbart affärscase. Med sjunkande kostnader för att bygga havsbaserad vindkraft och en ökande efterfrågan på el är tiden nu inne för havsbaserad vind i Östersjön. Vi har ett stort självförtroende och ett starkt hopp om att få tillstånd under 2023/2024.

Hur tror du att OX2:s offshoreverksamhet kommer att se ut om fem år?

– Om fem år tror jag att OX2 har expanderat till flera nya marknader för havsbaserad vindkraft, offshore-teamet har vuxit avsevärt från sin nuvarande storlek, vi har utmanat våra nuvarande affärsmodeller och skapat nya möjligheter.

"Vindparkerna i sig kommer att skapa möjligheter för nya företag och jobb i de regioner där de finns."

Emelie Zakrisson, Head of Offshore, Sverige

Träffa fler kollegor