Logotype
Logotype

Havsbaserad vindkraft

Aurora

Östersjön, mellan Öland och Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Driftstart
2030
Produktion
24 TWh
Kapacitet
5,5 GW

Om projektet

Aurora – en vindpark som gör skillnad

Sverige har med sin långa kust och goda vindförhållanden gynnsamma förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Aurora i Östersjön är OX2:s största vindparksprojekt­ hittills. Vindkraftverken planeras att stå ute till havs, ungefär 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. När vindparkens 370 verk är i drift genererar de upp till 24 terawattimmar. Det är lika mycket el som används i 5 miljoner svenska hem på ett år. El som både kan användas för fastigheter och näringsliv, men också för att industrier och transportsektorn ska komma ifrån sitt beroende av fossila bränslen.

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Aurora tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion.

Vad händer nu i projekt­et?

För att få bygga parken krävs flera tillstånd. Under 2022 lämnade OX2 in ansökan om Natura 2000-tillstånd till länsstyrelsen Gotland. Samtidigt lämnade vi in ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och Kontinentalsockellagen till regeringen. Under 2023 och början av 2024 var ansökningarna på remiss i flera omgångar så att intressenter, myndigheter och organisationer kunnat gå igenom underlaget och fått tillfälle att yttra sig. I april 2024 beviljade Länsstyrelsen Natura 2000-tillståndet. Tillståndet har överklagats och kommer nu att överlåtas till Mark- och miljödomstolen för vidare hantering. Besked kring SEZ-ansökan väntas under våren 2024.  

Parallellt med tillståndsprocessen pågår arbetet för att säkra anslutning av vindparken till det svenska elnätet. Givet projektets storlek kommer parken att anslutas till flera punkter på befintligt elnät och därmed ha möjlighet att bidra med en betydande mängd elproduktion i södra Sverige. En av de möjliga anslutningarna som Svenska Kraftnät har pekat ut på stamnätet är Vackamo i Emmaboda kommun. Där finns möjlighet att ansluta 1600 MW. För att säkerställa att elen från Aurora ska komma Sverige till gagn så snart som möjligt har OX2 därför redan påbörjat tillståndsprocessen för första anslutningsledningen.

Dialoger pågår även med aktörer på Gotland för att se hur Aurora kan möta lokala behov för att komma ifrån fossilberoendet. Elen från Aurora kan till exempel användas för att producera vätgas som i sin tur kan omvandlas till fossilfria bränslen s.k. e-bränslen för att driva färjetrafik eller ersätta fossila produkter i industrin.

Mer information

Ansökningarna samt miljökonsekvensbeskrivningarna för Natura 2000 och SEZ, samt samrådsunderlaget för nätanslutningen hittar du under fliken Dokument precis nedanför detta stycke. Där finner du även kompletteringar som OX2 gjort och lämnat in under 2023.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Antal turbiner
upp till 370 stycken
Höjd
370 meter
Driftstart
2030
Produktion
24 TWh
Kapacitet
5,5 GW
Prisområde
SE4
Ägare
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att Europas beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

I samspel med naturen

OX2:s mål är att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 har tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­ets tidigaste fas genomfördes en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. En avgörande faktor till varför projekt­området för Aurora sågs som intressant var de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är mycket begränsat.

OX2 tecknar avsiktsförklaring för storskalig odling av musslor vid vindpark utanför Gotland och Öland

Fåglar, tumlare och andra viktiga naturvärden i Östersjön

För att kunna göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning har OX2 genomfört ett stort antal undersökningar av naturvärden i området. Till vår hjälp har vi anlitat externa specialister och miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har låtit utföra ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fiskar, växter- och djur som lever på havsbotten samt av bottenförhållanden med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och har gjorts under en treårsperiod för att säkra så tillförlitliga data som möjligt.

Läs mer om undersökningen  

Det inventeringsunderlag som har tagits fram ligger till grund för att kunna beskriva, och minimera, den påverkan som vindparken kan få på djurlivet i området. Särskilt avseende migrerande fåglar har studierna inneburit ny kunskap inom områden där det tidigare funnits begränsat med data för denna del av Östersjön. Undersökningarna visar bland annat att de huvudsakliga migrationsstråken över Östersjön överlappar endast i liten utsträckning med projektområdet för Aurora. För att minimera kollisionsrisken med vindkraftverken har OX2 åtagit sig att installera teknik för att kunna driftreglera vindkraftverken.

Vad gäller tumlare så är det främst undersöknings- eller anläggningsarbeten som kan ge negativ påverkan. Experter har därför beskrivit hur området används och vilka åtgärder som föreslås för att minimera påverkan. Detta har resulterat i att inga undersöknings- eller anläggningsarbeten får utföras i vissa områden under vissa tider på året.

Som en del av OX2s mål om biologisk mångfald kommer vi även avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Visualiseringar

Högupplösta foto- och animerade videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
aurora@ox2.com

Projektkontakter för Aurora

Projektledare
Lise Toll

+46 76 109 59 33
lise.toll@​ox2.com

Projektledare nätanslutning
Lina Nyberg

+46 70 559 01 71
lina.nyberg@​ox2.com